Учитељ

Година ХХХ. Децембар 1909. Свеска 4.

УЧИТЕЉ |

ПЕДАГОШНО-НЊИЊНЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Година 1909—10 | |

УРЕДНИК Мих. М. Станојеви“

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

_____ =—==-оре-—=4>—----

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ - „ДАВИДОВИЋ“ љув. М. ДАВИДОВИЋА. -

1909.