Учитељ

- __ МТРЕЈБ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

| Излази месечно у све- ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: скама од 5—6 табака Београд, септембар За чланове Учитељског Удружења 5 динара, а за остале 10 дин. годишње. 6 За срп. школе ван грагајнику Главнога Одбора ба, | Год, ХХХ ница Србије 10 круна а за а рукописи уреднику Е д, ' | учитеље 6. круна год.

Претплата се шаље бла- 1910,

Власник, за Учитељско УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

Д-р Стев. М. Окановић, проф.

НАРОДНА ИСТОРИЈА У ВАСПИТНОЈ ШКОЛИ

1

Историјско градиво ваља добро ствапимти; догађаје, који се њиме представљају ваља разумеши,; одношаје људске, које нам оно износи, ваља процетшим; и, најпосле, ваља га 70 убити (вапамтити). Према томе четворострукоме задатку историјске наставе, потребна је примена ових психичких радња : фантазије, малаљења, осећања п меморирања.

1. Фантазијом гради човек нове комбинације психичких садржаја од познатих им делова. И историјско градиво није ништа друго до комплекс представа ч појмова о људима и њиховим одношајима заједно с представама материјалне културе, у којој су сфони кретали и на којој су радили. Такве комплексе називамо догађајима. Само се сувремени догађаји, и то само оним делом, у коме лично суделујемо, схватају и чулним опажањем ; сви остали се пак конструисавају фазипазијом. Тако је и са историјским градивом као наставном садржином. Догађаји, које нам излаже историјска пастава, јесу удаљени, из минулог времена, ван непосредног опажања ученикова, те их се тога ученик схвата, фантазијом. Онако исто, као што ученик гради слику страних предела комбиновањем очигледних представа завичаја, тако исто ваља схватити помоћу фантазије и један историјски догађај.

Учитељ