Учитељ

УЧИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у свескама од 9—6 табака,

Претплата се шаље благајнику Главнога Одбора а рукописи уреднику

Београд, дешембар 1910, "ба, ЈУ Год. ХХХ,

ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

да чланове Учитељског Удружења 5 динара, а за остале 10 дин. годишње. да срп. школе ван граница Србије 10 круна а ва учитеље. 6. круна год.

Власник, за Учитељско УДРУЖЕЊЕ. ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА

УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ

УРЕДНИК

МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

+ Никола Ђ. Вукићевић

Учитељ

И