Учитељ

У ТИТЕЛО

ОРГАН УЧИТЕЉ. УДРУЖЕЊА У КРАЈ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све- ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: Б : скама од 5—6 табака еоград, децембар За чланове Учитељског

1911 Удружења 5 динара, а за . | остале 10 дин. годишње. За српске школе ван гра-

Претплата се шаље бла- | гајнику Главнога Одбора а рукописи уреднику

,

Св. ТУ Год. ХХХП.

ница Србије 10 круна, а за учитеље 6 круна год.

Власник за Учитељско УДРУЖЕЊЕ, | УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | ЂОРЂЕ СК ОЈИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ, Д-р В. Бакић. ~

При наставном поступку могу се разликовати ова три главна метода: 1. аналитичко-индуктивни, 2. синтетичко-дедуктивни, 3. генетичко-хеуристички метод. .По првом методу стварају се у ученика нарочито конкретне представе. По другом методу утврђује се поглавито логична веза у мислима. А по трећем методу бива природно развијање знања.

Ово развијање може бити слободно и самостално, независно. од других лица. С растењем тела и с развијањем појединих органа расте и орган свести и развија се дух у младих људи. Деца посматрају сама разне предмете око себе и тако добивају конкретне представе После, она сама пореде ствари међу собом, прате неке догађаје, и размишљају о односима ствари и о узроцима догађаја.

Ну свест се у деце и у младих људи развија поузданије уз помоћ одраслих, образованих људи. Ова се помоћ може тако удесити, да васпитаник при том не губи своју самосталност. Васпитач најпре посматра дете и проучава његову природу, па после удешава свој поступак према његовим наслеђеним и стеченим особибинама. Тако се дете природно развија, и при том не осећа ограничења или притиска, који би васпитач чинио на њега.

УЧИТЕЉ 19