Учитељ

УЧИТЕЈВ

ОРГАН УЧИТЕЉ. УДРУЖЕЊА У КРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Б ит ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: еоград, при За чланове Учитељског

Удружења 5 динара, а за 1912. 5 5

остале 10 дин. годишње. Претплата се шаље бла | За српске школе ван гра.

|

у | гајину пдавнота Одбора, | (св, УШИ, Год. ХХХЛ. | маца Србије 10 круна, а

|

Излази месечно у свескама од 5—6 табака

а рукописи уреднику за учитеље 6 круна год.

Власник за Учитељско УДРУЖЕЊЕ, | УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | Ђ 0 Р Ђ Е с. К о ај И Ћ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

Д-р Алојз Фишер. ПОЛОЖАЈ ПЕДАТОГНКЕ У садашњост:

О садашњем положају педагогике дискутовано је у најновије доба више пута, у разним приликама и са неједнаких гледишта, Претежно је реч била о њеној спољашњој ситуацији, о њеном признавању за праву науку, о том како је она заступљена у наставничком особљу великих школа, о помоћним средствима за њен рад, статистици наставника и студената, њеном развитку у другим земљама. Због сукоба интернационалнога реформаторског покрета на пољу школе, наставе и васпитања са неким историским правцима у педагогици а још више са чврсто укорењеним убеђењима лајичких кругова од утицаја — у које се често морају рачунати и власти и законодавна тела — чула су се и дубља расправљања о унутрашњем положају педагогике, тражено је обрађивање нових питања. Али и ова борба педагошкога дела са педагошком теоријом доста често је истицала на прво место споредне ствари и спољашњости, а шаренило тражених односно покушаних рефорама

У Гле Гаре дег Радаџорје !п дег Серетуат. Моп Риуаохен! Ог, АМоуз РЉзсћег тп Мипсћеп. Штампано у 2. св. 12, год. „Хетзећић (ар радавогвсће Р5усћо[огје ипа ехрептетеПе Радарогк“, ћегапзреређеп хоп Е Мештапп ипа О, 5ећеђлег ипјег гедакнопеЛег М'укКкипе моп А. Рзсћег ипа Н. баца. Лајпциг, Квеле и Мајер и О. Немних, 1911.

УЧИТЕЉ 42