Учитељ

ГОДИШЊИ САДРЖАЈ

УЧИТЕЉА ЗА 1928/29 ШКОЛСКУ ГОДИНУ

ООРрМА 1Х ГЕТМК ХЛ (од осн. ХИ

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

САРАДНИЦИ „УЧИТЕЉА“ у 1928-29. ГОДИНИ. Р-т Бранислав Петронијевић, проф. Универзитета Р-т Душан Рајчић, проф. В. П. Школе Р-г К. Велемински шеф осн. наставе у Прагу Р-т В. Младеновић, инспектор учит. школе Р-г Влад. К. Спасић, проф. учит. школе Јован Ђ. Јовановић, управ. учит. школе у пензији Андра Гавриловић, професор Драг. Бранковић, професор Милица Ђурић-Топаловић, професор Р-т Љубица Јовичић, проф. и школски надзорник Мих. Станојевић, обл. шк. надзорник у пензији Јов. П. Јовановић, обл. шк. надзорник у пензији Милан Томић, директор у пензији Василије Пејхел, проф. учит. школе Слободан Поповић, проф. учит. школе Цветко Поповић, проф. учит. школе