Учитељ

УАШТЕЉ — БОСПЕМ

РЕРАСОЗК М 2МАМУТУЕМ 11571

10. ГОД. ОКТОБАР, 1999. БРОЈ 2.

ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК ЕМ ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ ћу

УЧИТЕЉ а

БЕОСЕКЕАД

Штампарија „Привредник“ — Кнез Михаилова 3. — Телефон 15-24

1929.