Учитељ

ЏМСПТЕЈ

РЕРАбОЗК! ОББАМ ЈОбО5ОМЕМЗКОб ЏЕТЕЈЗКОб ООБШЏТЕМЈА ЈАМЈАВА 1933 ВЕОССВАВ 13 (47) бер. ва. 5 ОЗЕОМК УЏИСА РЕТКОМ!Е, џеТЕЋЈ

Шода рзћоапанте и дизеупој Мајет 1 и ргоак5з! рзћохе 1 пеџгохе" од аг. Моје Зисага

Рге зуега тогат да уаз хатошт, да па оргозШе %о зат 1хађгао, да гоуогшт о рзћоапаи — о једпој +еп! Која тоХаа уебти од уаз пе штегезије. АП си одтаћ ођгалодн гажо (0 трак ст.

Раћоапанта је Чапаз ЧуозишикК ројат:; 1) 10 је једпа тегода 1есепја, Која Код 1ууезтић раје ћ ођојепја гогоуо зрес Спо дејзђуцје, 12) 10 је спауа једпа паџка, Која је и рочједпје дуе десетје ор1одауајџе! 1 ргетпасијив Џидзки пизао доба до зуоје уеНКе уаХлозн, пе зато и раја! # џорбе и тефејзкип пашката, пего 1 и штетозн, и Шегашћ, џ редавог, ргаупни пашката, гећефата, тогаш #4. Ва5 гђог оуе пјепе тпогозапозн пизшт да зе ртедауапје 17 једпе објави раћоапанхе тозге да зазјиба за робеђпот раХпјот. 07 [0 штат патеги да зкгепет раХпји ђаХ пазћ ЈеКага па раћоапан ти — јег док и харадпшт 1 згедпјееугорзкит агауата розјоје уебка рзћоапаннека Фгизфуа за ро убе зјобпа Сјапоуа, уебтот Јекага, Кој! зе ђауе ргакНепот ргитепот 1 #8коп5сауапјет рзћоапанге, доНе је паба тепцја и (от рогједи хаозгаја 1 Код паз Као да мада једап озесај тпдојепаје 1 петагпозн. 2ајо зе уенк! део опога о си гед о шод раћоапан те и Физеупој Мејет 1 и ргоћака рућоге 1 пешгоге, пе одпоч па пазе рг-

=) Ото је ртедауалје одгапо па ХШ оф пјет зКпри Јисовјоуепзкос Јекагзкор дт15буа. од 17—19 верфетађта 1981 софте п Моуот Задц. Бадтјајпо, опо 56 оуде даје вКото пејутепјепо.

Разае %) Ма да па пабет једки јо5 пета орзптћ деја раћоапа ске раћојоојје, сНаос! „Оснеђја“ зи тор! угден зи5бНпу пјепш! 12 гадоуа бр. 5. аг. Мкоје М. Ророукса, дг. Мада Оуогткомба 1 Огагођиђа Вгапкомса, Чатрашћ и „ЏОснејји“. Каф зуез|гатјер ирогпаџапја за оу раћојобкип ргаусет допозто 1 Сјапак о. дг. тед. Хакоје Зирага, Текага ха пегупе ђојезн и Зиђонсј, Кој; зе Код паз !58се гадомта па рћоапан ској рућоотн. Џ пјети се сИаос! пад! ођјазпјепја ! ројвНсаја 2а једпи поуп егапц уазрпапја. Огедшк

да