Учитељ

ЏАТЕ(Ј-УЧИТЕЉ

РЕРАДО5ЗК! СА5ЗОР1|5 ЈОВОЗГОУЕМЗКОВ ЏатТЕ КОВ ШреЏхЕМЈА

ОЕСЕМВАР 1934 ВЕОДРАО 15 (49) а0р. ве. 4 ОВЕОМК МС Р. МАЈ5ТОВОМ!С

ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА

Социјална улога школе — Од професора П. А. Сорокина —

1

Школа је друга главна социјална установа која, упоредо са породицом, игра огромну улогу у социјалном прерађивању људи. Под школом, за разлику од узаног схватања овога термина, треба разумети не само основну школу, већ целокупну мрежу васпитнообразовних установа у свакој земљи. Школа обухвата, поред основне, средње и више школе, и све врсте течајева, предавања, предавања са дискусијама, као и музеје, библиотеке, уџбенике, књиге, научна средства, часописе и новине, укратко речено, сва средства која помажу ширење знања међу члановима датога друштва. Сва та средства у својој укупности образују, нарочито у савременим друштвима, сложени систем који игра огромну улогу у послу социјалног формирања личности и току социјалних процеса. Школа, у том широко изнетом смислу, претставља по реду другу „социјалну радионицу“, која продужује рад породице, тј. продужује рад на прерађивању личности и припремању њиховом за самостални живот у средини датога друштва. Узета у целини, школа врши огромну улогу у сваком народу. Улога школе је тако значајна, да не само владање људи, већ и уређење социјалног живота, а тако исто и историска судбина свакога друштва, у великој мери зависи од тога, какав је његов школски, васпитнообразовни систем. Ако ова „радионица за социално прерађивање људи“ буде добро организована, онда ће бити добар и „еспап“ који она износи на „трг живота“. Другим речима, добри ће бити људи који излазе и ове радионице. „Прави људи“ умеће да организују и прави социјални живот. Но ово ће постати свакоме јасно, када подробније размотримо главне функције школе у ма коме друштву.

4

( „О ЖОХ Три су главне функције школе у свакоме друштву. /1р80, школа је механизам за социјално одабирање људи, друго, школа Учитељ % 16