Учитељ

ПДВ | ОРЛ Уа НА ГА

а А АЊА

иШељ - пене

Ни ГОШКИ ЧАСОПИС

Југословенског учишељског удружења

1955-1956

власник ИВАН ДИМНИК

претшседник Југосл, учиш, удружења

УРЕДНИК МИЛИЋ Р. МАЈСТОРОВИЋ

учтишељ основис школе >»Вожд-Карађорбе« у Београду