Учитељ

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО ~ СОЦИЈАЛНИ ЧАСОПИС ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА Главни уредник: МИЛИЋ Р. МАЈСТОРОВИЋ

САДРЖАЈ: — Министарство просвете препоручује „Учитељ“. — Учитељева теорија: Педагошка теорија и пракса од Василија Пејхеља. — Дидактика и си– стем Опште педагогике д-ра Вој. Р. Младеновића од Милоша Р. Милошевића. — Руска педагогика у ХХ веку од В. Зјењковског. — Учитељева пракса: Skupna nastava i raspored nasfavme građe od Iv. Кимаса. — Предавање у ! разреду народне школе по комплексној настави о (0 мачки) од Вит. 8. Трумбуловића. — Рабе (у !! разреду) од јеле Димитријевић. — Учитељева библиографија. — Реферати Михаила Б. Дуњића и Р. Д. Гаћића. — Библиографија чланака од Ф. Маслића, бугарске књиге М. Р. Мајсторовића. — Учитељева хроника: Прослава стопедесетогодишњице Вука Ст. Караџића — Вукове васлугг од П. Поповића. — Прво Југосл. учитељско удружење од Г. Аџемовића. — М. Цветковић од Живојина Цветковића.

БР. 5

НОВЕМБАР ГОД. 18 (59) 1957 БЕОГРАД