Учитељ

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКОХ СОЦИЈАЛНИ ЧАСОПИС ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОТ УДРУЖЕЊА Главни уредник: МИЛИЋР, МАЈСТОРОВИЋ

Педагошка Југославија УП Школе, Учитељ, његово образовање и положај (ОА 1918 — 1958 ГО.) Sistem školstva u Jugoslaviji, od Radoja Kneževića (309);

Статистика ђака, наставника, школа и одељења од Драг. Милошевића (336);

Васпитање и заштита недовољно развијене и дефектне деце, од Антонија Скале (342);

Развој учитељске школе у Југославији одд-р Марка Крстића (355);

Виша педагошка школа од Ж. Цветковића (362);

Сеоска народна школа и хигијена од Вел Томашевића (372);

Materijalno-pravni položaj učitelia narodnih škola od Dragoljuba S. Petkovića (375).

Bibliografija

Ministarstvo prosvete sa On.br. 69679 od 15-X-1937 g. preporučilo je „Učifelj" za knjižnice narodnih i učifeljskih škola, učifelje, zabavilje i učenike učitfeljskih Која.

БР. 6 | TOJI. 19 (55) ФЕБРУАР 1959 __ = - Хе __ББОГРАД