Учитељ

линосваког преттлашника,

НА ПРЕТПЛАТУ ЗА 1940.41 год.Мо.

- ПОЗИВ

шније нађу још. по поскупљења харшије, _

- и поред - добиши часоџис веђег обима и

да што хи. разноврсније садржине аза и

ко Вено пи

шника. Та

ШИД.»

ноштарине i

нарочишо управитеље школа, штампе,

.

__ једног прешила

|

|

ПЕДАГО | __ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА Главни уредник: МИЛИЋ Р, МАЈСТОРОВИЋ

Цена је за чланове

у цену. . — 50 дин. за пнечланове 80 дин. годишње.

ТУ.

“ ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ

УЧИТЕЉ

ШКО~ СОЦИЈАЛНИ Часопис

' (66—69),. Кокоши цш пилићи (укупна настава) од.П.

"шкара (80—86). '

= Србији од првих иочетака до нашег (народног уједи- |. _њења 1918 год. од Јеротија Шовитовића (86—97), Наша

| Садржај: _ 1. — Проблеми и решења · Пеихологија код Кершенштајнера од Драгољуба.

Бранковића (1—9), Ејдешске слике и успех у настави |

7

| од Витомира Радовановића (8—12), Психологија јавне ~

библиотеке од Ник. Рубакина '(12—21),. О. васпишном

"(циљу од М,М. Јовановића (21—25), Ошаџбина и па~ | | шриотшизам од П.ј. Тодоровића (25—31), Социјална

средина као васпишки факшор од М. ]. Дудућа (31—35),

"Рад у модерном забавишту. од Љуб. Јовичић (35—41),

Реформа наставе живих језика од Дим. Ђуровића (41-44), “__М.— Ствараоци вредности _ Милан Пејновић од ]. Шкавића (44—51), Алек-

| "сандар Херцен као педогог од Е.Н. Мединског (51—54), |

Белински 0 дечјој књижевности од С. Петрова (54—62). __ПЕ. — Из правсе за прабсу Ђачке словарице у почешној настави чишања U

1

· писања (типографски метод) од Јанка Станковића (62-66), |

Почешно писање и чишање од Соф. Бугариновић

Моачанина (69—74), Из завичајне наставе од јеле Димитријевић (74—77), Промене у јесен од Власт, Бугариновића (78—80) Земљописна настава on TI. Hy»

ЛУ. — Грађа за ucropujy moma Развитак просвете и школе у јуж. Срби и

сшаровремена школа (старовремски учитељи) од « вана Симића (97—102. | ) "| У. Учитељева библиографија ·

"Прилози југословенској педаг. библиографији од

__ Бранка Милаковића (102—106). | ___ У. — Оцене и прибази (106–112).

|

Ministarstvo ; prosvete sa On. br, 69679. od 15-X-1937 g. preporučilo „је „Џепеђ“ га

_ БР. 19 | СЕПТЕМБАР“

__ ОКТОБАР

ЈУ

| knjižnice narodnih i učiteljskih škola, učitelje, zabavilje i učenike učiteljskih škola.

\ f

O год. 21 (55)

ПО О А АМА ве пик

%