Учитељ

~

__У Београду, ТД

вкембар 1882 год. |

ОВИМЕ

"О УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВадОЦИХ И ИЗДАВАЉАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена јЕ листу: 834 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СТРАниХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ског УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА „> САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

НАДА СЛОВА У МАСТАВИ

СА ГЛЕЛЛТТА. ЛЛОТОРТОНО-ТТЕДАРОШТЕЊОГ.

Све појаве у свом развићу пролазе у главноме кров три Фазе, од којих је прва по облику слична са последњом. То је онај познати Хегелов закон, чија, се истинитост и општа влада огледа у свима појавима без изузетка Али биће случајева, да поједине појаве у свом развићу могу направити изнимке т. ј. да вроз познате фазе развића не морају проћи. Ми би рекли да такве појаве долазе више мање у круг ел (бтитости стварања човековог, које по томе могу и на властитости његовој, према стању развитка културе и цивилизације, бити и измењене. У ту врсту појава долази и писменост. Она је по потреби човековој за саопштавање сво · јих мисли и даљњима, створена његовом вољом, и у току развитка мењана је и дотеривана према његовој потреби

и према његовом развићу у опште. Она може имати овакав или онакав облик, како он нађе за потребно. То бива са писменошћу у опште, па и са нашом посебице. Ми смо наумви да у овој расправици у кратко разгледамо тај поступни развој наше писмености и да видимо, да ли она оваква каква је одговара, према стању данашње науке само по-

треби ради које је, или не. Но да би

боље одговорили натој задаћи, ми ћемо претходно бацити један летимичан поглед на развитак језика и писмености у ошште, е да би јасније увидели, К чему та два неопходна оруђа теже.

Ћ

Закон развштка језика у опите. Још од онога доба, кал се је човек