Учитељ

Пева Уа

_ ГОДИНА П..

# учитељског УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага —

ВЛАСВИХ И ИЗШАВАЛАК ~ УЧИТЕЉОКО УлЕУНЕЊЕ учитељ је дупа иколи

КА а а а ЛИ БН НЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

[. 10. 20. Иза ЈЕ листу: 34 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УдРуЖЕЊА РОДЕЧЊЕ О ДИНАРА; ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ #3 срвије, који нису чланови учит. УДРУЖЕЊА, 16554 ДИНАРА ГОДИШЊЕ) А ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ 13 СТРАЗ_ А них ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ. ђ

ПРЕТИДАТА СЕ ШАЉЕ > Главном ОДБОРУ УЧИТЕЉ

ског удружења» У БЕОГРАДУ. Рукопиби СЕ ШАЉУ

— РПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ < УЧИТЕЉА,» ГОСПОДСКА УЛИЦА БР» 20. У БЕОГРАДУ.

Ву |,

Х А пара:

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Местним одборима „учитељског удружења“ и свима учитељима.

По члану 26. „Правила учит.. удружења“ Гал. Одбор потражио је мишљења од појединих зборова односно места, где да се састане овогодишња учитељска, скупштина, и времена, кад да отпочне свој рад. До сада су 21 одбор дали своја мнења.

Пошто је већина одббра за то, да се овогод. учит. скупштина састане у Београду, то гл. одбор јавља, да ће се овогодишљња учитељска скупштина састати у Београду 28 Јула. -

Ред скупштинскога рада биће овај:

а) Извештај гл. одбора о своме раду и о стању друштвене благајне и

. остале имаовине ;

6) Извештај гл. одбора о целокупној радњи удружења;

в) Решавање предлога, који су прошлој скупштини поднесени, као и оних, који се сада поднесу; # х

г) Бирање гл. одбора; о

д) Решавање о месту и времену за идућу учитељску скупштину.

Тде ће се пријављивати чланови, који дођу на скупштину, и у коме ће локалу држати своје седнице, јавиће се доцније. 1

94. Јуна 1983. Београд. | Главни Одбор.

ја ~.

ној ~ ји