Учитељ

оба фиј

ВРОЈ 21. У БЕОГРАДУ 20. Тули 1885 Ује | _ тодина 1.

о.

5:

рунења је свога 3 читељ је, У душа школи

ИЗЛАЗИ ТРИ Ут МЕСЕЧНО: У |. ак ТИЛАТА СЕ ШАЉЕ и ОДБОРУ учитељ1,10. 20. Цена ЈЕ листу: ВА ЧЛАНОВЕ улит. УДдРУ- скоћ УДРУЖЕЊА» у Бкограду. Рукописи бе ШАЉУ ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ — уплавеним писмима — уредништву УЧИТЕЉА» СРБИЈЕ, КОЈИ нису ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 господска“ УЛИЦА БР. 90. У Бвограду. "ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ СТРА- - 7 у па НИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ. % 5 ___РУКОПИСИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

а пне Ре пале

у

5 5

ПРЕД УЧИТЕЉСКУ СНУПШТ

Браћо учитељи! Још неколико дана“ растављају нас од дана, кад је главни се учитељ-

ског удружења одредио главну скупшину ОФ

тај дан. Свакоме од вас зачиње 667 по каква "ушело : "ово би овако требало

урадити; школе би требало 'овако преустројити ; оваке су мане учитељског

удружења, и требало би: их. а лонии учитељи требало би да имају “с

| е “5 оле жеље појединаца, без ЈЕ 26: бетварит 16. бди % Који је то пут, у видљиву Форму ' На ова, пи-

Њ "А афи, "јер сваки зна, у вачзин и пут, којим. се то постиже, јесу удружења, %, окупови: | и %'

Да сам Наполеон Т, па да имам ва "собом хиљадама | војника необравованих и жудних за пљачком. Ка НЕ · блага, ја би као оно он подвикнуо: војници ! онамо те, где има чега ви немате! Али тако што имају Наполеони, којима је“ па - "располажу гомили необразованог света.

Њима и да оставим лаву. Прсац "ових. редака; то је ни више ни мање, 27 један учитељ 'Е ски. Он. редова. коних, који. "нису ни генерали, ни

саветници, нити каква. еди у тд па збрпски. Он има са, - па