Учитељ

СВЕСКА Т. СЕПТЕМБАР — бе = БЕОГРАД 18 Х.

УЧИТЕЉ

„ЕДИ ПА МИЛЕ Ш МИ

МИСЛИ 0 ПОБОЉШАЊУ НАШЕГА МРТИА О ОБРАЗОВАЊА 7)

изложио ЈОВ. П. ЈОВАНОВИЋ

УЧИТЕЉ.

5

——===——

у

„Тешко је, а по готову са свим немогуће, извидати све људске болести, па ипак се лекари труде да их извидају. Тако. ћемо и ми огледати, да се школеке ствари исправљају“.

Коменски.

Велика несразмера, која влада у свету између животних нотреба и органских клица, чини, да је све, што на кугли земљиној живи, принуђено, да се међусобно бори и отима о те животне потребе без којих нема живота. ~

Из ове гепрекидне борбе, која се и на племе људско равпростире, развила се и: потреба, да човек још у младости прибави себи нужна знања, која ће му помоћи, да што лакше прибави себи животне потребе; једном речи, да се за живот стреми, јер је знање најјаче средство, које човека чини моћним

_ да може прибавити себи средства за живот, те живи и напре-

дује, а човек без знања постаје слаботиња, која подлеже утицајима моћнијега те пропада, а то је неминовна последица, ове међусобне непрекидне борбе Последице ове борбе виђамо свакога дана око себе. Све хуманитарне установе и друштва нису ништа друго, до тежња

%) Расправа ова рађена је поводом постављених питања од стране господина ми-

нистра просвете и црквених послова.

1. Шта се може учинити ва, утврђење и унапређење изученога у основној школи код оних њених ученика, који не продужују школовање #

П. Шта се може учинити за раширење писмености у народу, где се е којих год у не може отворити редовна основна школа з

УЧИТЕЉ | . 1