Учитељ

УЧИТЕЉ“ 72

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

аи

ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

За чланове Учитељског | Удружења 5 динара, а за | нечланове 10 динара гогодишње. За српске школе и учитеље ван границе Краљ. Србије 6. кр. год.

Излази месечно у свескама од5—6 табака,

|

| Београд, | Јуна Претплата ее шаље бла- - 1907, гајнику Главнога Одбора

а "рукописи уреднику _ бввсна [), Год. ХИМ,

ПИ ИЕ о АФК по и 7 У 2 х

ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

Власник, зА УчЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ УРЕДНИК У РОНЕ БА КОСТЕ ви Ћ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГА УДРУЖЕЊА.

Према правилима Учитељског Удружења Главни Одбор Учитељскога Удружења сазива на дан 5. августа о. год.

ХАУ СКУПШТИНУ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

за коју је утврђен овај дневни ред: Отварање скупштине, Избор часништва и потребних одбора, 3 Извештај Главног и Надзорног одбора, 4. Решавање о буџету, 5. Избор Главног и Надзорног Одбора и управе школ-, ског музеја, 6. Предлози Главног и Надзорног Одбора, управа учитељских друштава и појединих чланова, 7. Расправљање ових тема: · . | а) о данашњем наставном програму : какав је данашњи наставни програм (начелно) и какав би требао да буде; ~. 6) о потреби даљег усавршавања учитељског; __ љ„ов) о издржавању школа. ___еднице Главног Одбора Учитељ. Удружења од 5

Главни Одбор. 57