Учитељ

УЧИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у еве- | ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

скама од 5—6 табака Београд, Мај —Јуни За чланове Учитељеског А Удружења 5 динара, а за Претплата се шаље бла- 1909. И И А

| шње. За српске школе и учитеље ван граница Краљ. Србије 6. кр. год.

гајнику Главнога Одбора

а рукописи урољешћу | ОВ Х РА ТОД

|

Власник, за Учитељско УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОЦШГ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ЧЛАНОВИМА УЧИТ. УДРУЖЕЊА.

Према правилима Учитељскога Удружења Главни Одбор Учит. Удружења сазива на дан 6. августа Т. Г.

ХОР СКУПШТИНУ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

за коју је утврђен овај дневни ред:

· Отварање скупштине;

. Избор часништва и потребних одбора:

. Извештај Главног и Надзорног Одбора;

Брунет за. 1900——1) 7.

. Избор Главног и Надзорног Одбора и Управе школског музеја;

6. Предлози Главног и Надзорног Одбора, Управа учитељских друштава и појединих чланова;

“. Расправа ових тема:

__а)о данашњем наставном програму: какав је данашњи наставни програм и какав би требао да будег (начелно).

6) о надзору у осн. школама. в) Рад учитељев на народном просвећивању.

Главни Одбор.

се > с КОН

УЧИТЕЉ ђ 44.