Учитељ

РЕРАДОЗК! СА5ОР15 ЈЏ6О5ТОНЕМ5 КОВ ЏаТЕШ5КОВ ЏрРШХЕМЈА

РЕВРЏАРВ 1936 ВЕОВРАР 16 (5) Фр. ВЕ 6.

ОРЕОМК М!ШЈС 2. МАЗБЗТОВОМ!С ВОДЖЕ ЈАНКОХТСА 56

„Учишељ“ – учишељима

Већ пуних пеш деценија Учитељ часно врши своју мисионарску улогу међу учитељима п достојансшвено репрезентује њихов ред у земљи и иностранству. У Прво време, до појаве Народне просвете, Учишељ је био и сталешки и педагошки орган Учишељског удружења. Већ деценију ш по, Учштељ се посвећује педагошком обавештавању својих читалаца и афирмирао се као најбољи педагошки часопис на словенском југу.

Учштељ је пролазио срећно кроз разнолике Шешкоће, шрпео кризу неколико пуша, али је у шоку свега свога излажења очувао углед објекшивног часописа и слободне кашедре за дискусију и неговање највиших филозофско-педагошких и наставних вредности. Захваљујући вештим рукама својих ранијих уредника, Учишељ је — кад мање кад више — окупљао око себе бројне сараднике џ још многобројније сигурне прешплашнике, који су његов реноме смашрали за пшшање личне и учишељске часши,

Да се одужи својим ранијим уредницима и сарадницима, Учитељ ће крајем ове школске године оштампаши у посебној свесци, по азбучном реду писаца, целокупну своју библиографију расправа, чланака, рефераша и предавања за свих педесеш година свога излажења. Из ше књиге најбоље ће се видети шта је све Учитељ учинио за сваког учитеља посебице и за цео учишељски ред уопшше.

Па и у овим шешким економским тренуцима, Учшшељ се труди да у погледу квалшшеша не изостане иза ранијих година, да окупи што више сарадники из реда људи, којима је педагогика и наставна пракса и професија п позив и да шако сшално шде једном стрмом равни — напред и увис.

Али тешке материјалне прилике његових прешплашника (нарочито школа) учинише, да се његова дугована прешплаша попне на једну огромну суму, ше да шако Учишељ успори своје убрзано кретање ка највећим висинама. Једини пошез који би убрзао ово кретање налази се у исплаши свих дуговања и шекуће прешплалше. Тако би Учишељ задовољио не само многе сараднике, чији лепи радови чекају на штампање, већ би по истој цени могао претилатницима даваши дупло веће свеске и шако у пошпуности одговориши на сва њихова очекивања.

Учитељ 28