Учитељ

_БРОЈ 5.

сеје

У БЕОГРАДУ 20. ФЕБРУАРА 1884. |

ТОЛИВАЊ

(0) БОРА РУБ | учитЕљског УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК МО ИЗДАВАЛАД

1. 10. 20. Цена ЈЕ листу: ЗАГОДИНУ 10 ЗА по 5 дин. ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2,50 дин. А ЗА пРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је снага Учитељ је душа шкоди

„УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ПРЕТПДАТА СЕ ШАЉЕ »РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У

БвогрАду. Рукописи св ШАЉУ — У ПЛАЂЕНИМ пИ-

| СМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА» Добрачина улица бр. 86

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Виша женска школа, и учитељска женска школа.

у

шШш

Улазимо даље у обележавање оних најнужнијих ствари, које у наставном

програму Више женске школе не тре-

ба да изостану, ако се жели, да она што више одговори своме правоме задатку. У прошломе чланку, показали смо двоје. Прво смо показали, како ученице Више женске школе не треба да остану без икакве спреме за живот, или управо без спреме за зараду животних потреба, ако би то каквим случајем потребно било. Друго смо показали, да се ученице Више женске школе морају спремити у свима појединостима, које су им најнужније за васпитање деце. Сад прелазимо даље, да покажемо шта је још потребно да уђе у програм поменуте школе,

| _ Већ је позната ствар, да мати има | ту дужност, да се стара о здрављу своје деце. Према томе она мора знати. шта деци може бити од штете или од користи; она их мора умети од болести чувати и на случај болести неговати; а из овога опет излази јасно, да она о свему овоме мора претходно стећи нека знања. Ова знања треба да, им да школа, а кад она то не чини, онда она не врши довољно свој зада| так, и онда није никакво чудо, што наше „образованије“ матере не умеју да се нађу ни у најобичнијој прилици.

Поуке о чувању и неговању здравља, не треба да изостану у програму никакве школе. Интереси државе и напретка народног захтевају, да се гаје и негују здраве народне генерације, а и сама црква вели да се никојим на-