Учитељ

УЧИТЕЉ-ЈАТЕ

РЕРАДОЗКЕ |М 2 МАМ5ТМЕМИ 5151 ЗАМЈАВ 1934 _ ВЕОСбБвАОр_ 14 (48) 608. ВЕ. 5 ОРГАН ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА УРЕДНИК РАДИША СТЕФАНОВИЋ, УЧИТЕЉ

Нова школа у духу васпитне животне и радне заједнице

Традиционална педагогика схвата васпитање врло уско и углавном као свесно, планско, систематско и намерно утицање одраслих на неодрасле према унапред утврђеном плану и по„стављеном циљу.

Савремена педагогика посматра васпитање много шире и дубље, као једну главну и основну или животну функцију сваке људске заједнице, којом она развија и припрема своје чланове а тиме се и сама одржава, развија и унапређује. Ова се васпитна функција непрекидно проводи у свакој људској заједници и обухвата све њене чланове од рођења до смрти.

Овако најшире схваћено васпитање показује се као развијање а не као дресура. У суштини својој појављује се као буђење и потстицање, вођење и потпомагање природног и «слободног развијања свих вредних психофизичких диспозиција и снага дечје природе до њиховог потпуног формирања у активне способности, уколико то дозвољава и захтева индивидуална природа васпитаника као и структура и потребе саме дотичне заједнице. Овим природним и слободним развијањем врши се истовремено формирање појединца до вредносне личности, као и његово самостално увођење у свестрани живот и рад дотичне заједнице, уживљавање у њена културна добра и више вредности, у социјални ред и моралне норме, у дух саме заједнице, чиме он постаје њен вредностан, користан и продуктиван члан.

Способност психофизичког, а нарочито духовног разви„Јања, човеку је урођена (диспонирана), чиме се он и одликује од осталих живих створова. А основа или почетак овога ргзвијања лежи у такође урођеној или првобитној активности нашега психофизичкога бића, која се испољава на разне начине и чини стварно основу и нашега душевнога (свеснога) живота.

Та првобитна урођена наша активност испољава се најпре у разним импулзивним, рефлексним, нагонским и инстинк-